ΕΡΩΤΗΣΗ – Παράτυπη διαδικασία στο ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής σχετικά με την πλήρωση θέσης προσωρινού Διευθυντή στο 2ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων

logosyriza

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Παράτυπη διαδικασία στο ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής σχετικά με την πλήρωση θέσης προσωρινού Διευθυντή στο 2ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων

Το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής στις 22/10/2013, κατά τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης προσωρινού Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 12, §1 περίπτωση α΄, του Ν. 3848/2010, σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους Φ.361.23/7/110794, 112094/Δ1/20-9-2010 §1 και την Φ.353.1/92/119323/Δ1/24-9-2010 §Β, πρότεινε στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, με ψήφους 3 έναντι 2, την τοποθέτηση της υποψήφιας με τον κατώτερο βαθμό και με τα λιγότερα μετρήσιμα μόρια.

Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης σε προσωρινή θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας, ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφοι 7, 9, 10, 11 και 12 του Ν. 3848/2010. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι από τον αξιολογικό πίνακα, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 10 σύμφωνα με την οποία στην θέση αυτή τοποθετείται υποχρεωτικά εκπαιδευτικός με βαθμό Α΄ από τους οργανικά ανήκοντες στη Σχολική Μονάδα της προς πλήρωση θέσης με βάση τα κριτήρια επιλογής διευθυντών του άρθρου 12 παράγραφος 1.

Από τους υποψήφιους που κρίθηκαν για την πλήρωση της προσωρινής θέσης του Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων:

α) Ο πρώτος υποψήφιος με βαθμό Β΄ (του Ν. 4024/2011) και συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία 27 έτη, 10 μήνες και 5 ημέρες, συγκέντρωσε στην αριθμητική αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής συνολικά 12 μονάδες.

β) Η δεύτερη υποψήφια με βαθμό Δ΄ και συνολική υπηρεσία 12 έτη, 1 μήνα και 2 ημέρες συγκέντρωσε συνολικά 8,75 μονάδες.

Ωστόσο, τα 3 μέλη του ΠΥΣΔΕ αντί του πρώτου υποψηφίου ο οποίος υπερείχε σε βαθμό και μόρια, πρότειναν παράτυπα για την κρινόμενη θέση τη δεύτερη υποψήφια, με τον κατώτερο βαθμό και τα λιγότερα μόρια.

Όπως προκύπτει και από την έκθεση της εισηγήτριας του ΠΥΣΔΕ, η επιλογή στηρίχθηκε σε μια σειρά από εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή αποφασίστηκε η πλήρωση της θέσης να γίνει συνεκτιμώντας το σύνολο των στοιχείων του φακέλου και τη γενική συγκρότηση του υποψηφίου χωρίς να συνταχθεί πίνακας μετρήσιμων μορίων. Οι εγκύκλιοι όμως αυτές είχαν εκδοθεί για να καλύψουν τις ανάγκες πλήρωσης κενών θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων κατά το μεσοδιάστημα από το φθινόπωρο του 2010 μέχρι το καλοκαίρι του 2011, πριν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών με θητεία και μέχρι την ολοκλήρωσή της. Έκτοτε, ισχύει ο νόμος στο ακέραιο χωρίς να έχει ισχύ καμία προηγούμενη εγκύκλιος, όπως προκύπτει ξεκάθαρα από το με αριθμ. πρωτ. 85212/Δ1/24-7-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Επίσης, τα 3 μέλη του ΠΥΣΔΕ στην προσπάθειά τους να προσδώσουν νομιμοφάνεια στην πρότασή τους, επινόησαν με μια διασταλτική ερμηνεία «λάστιχο», ένα διπλάσιο συντελεστή βαρύτητας που ο νόμος δήθεν αποδίδει στην επιστημονική – παιδαγωγική κατάρτιση.

Επισημαίνουμε ότι τα κριτήρια επιλογής αποτιμώνται μέσω συγκεκριμένων δεικτών σε αξιολογικές μονάδες, η δε σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται από το συνολικό αριθμό των μονάδων αυτών, ο οποίος προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επί μέρους κριτήρια, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 19. Επιπλέον, στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου 19 ορίζεται ότι σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μονάδων προηγείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες κατά σειρά στα κριτήρια: α) επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία και γ) προσωπικότητα – γενική συγκρότηση.

Τονίζουμε επιπροσθέτως ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε κάθε διαδικασία κρίσης υπαλλήλου για επιλογή και τοποθέτηση σε θέση ευθύνης, προβάδισμα έχει πάντα ο ανώτερος σε βαθμό υπάλληλος. Η κατάργηση του βαθμολογίου των εκπαιδευτικών του Ν. 1566/1985 και η αντικατάστασή του με το βαθμολόγιο του Ν. 4024/2011, σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνει το προβάδισμα του ανώτερου σε βαθμό εκπαιδευτικού. Πόσο μάλλον όταν αυτός διαθέτει μεγαλύτερο αριθμό μορίων.

Από τα προαναφερθέντα, γίνεται φανερό ότι τα 3 μέλη του ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να επιτύχουν την επιλογή και τοποθέτηση της συγκεκριμένης υποψήφιας στη θέση της Διευθύντριας του 2ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων, προέβησαν σε μια σειρά από ενέργειες οι οποίες ελέγχονται για τη νομιμότητά τους. Εγείρει επίσης προβληματισμούς η αποδοχή των ενεργειών αυτών από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, με την επικύρωση της πρότασης του ΠΥΣΔΕ και την έκδοση της σχετικής απόφασης τοποθέτησης.

Επειδή τα υπηρεσιακά συμβούλια είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τους νόμους στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και,

με δεδομένο το γεγονός ότι οι πολιτικές επιλογές ενός υποψηφίου δεν μπορούν να αποτελούν στοιχείο επιλογής του ή απόρριψής του ούτε και η τυχόν «συγγενική» ή «φιλική» ιδιότητα αποτελεί μοριοδοτούμενο κριτήριο,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Τι προτίθεται να πράξει για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην επιλογή και τοποθέτηση του προσωρινού Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων;
  2. Θα ζητήσει από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παράγραφοι 10, 11 και 12 του Ν. 3848/2010 και κατ’ επέκταση την τήρηση της νομιμότητας από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Αττικής;
  3. Λαμβάνεται υπόψη ή όχι ο βαθμός των εκπαιδευτικών για την επιλογή τους σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης;
  4. Είναι σε ισχύ οι εγκύκλιοι Φ.361.23/7/110794, 112094/Δ1/20-9-2010 και Φ.353.1/92/119323/Δ1/24-9-2010; Εάν ναι, καταργείται το άρθρο 29 του Ν. 3848/2010 που αναφέρεται στις μεταβατικές διατάξεις;
  5. Έχουν περιέλθει σε γνώση του τέτοιου είδους φαινόμενα παράτυπης λειτουργίας υπηρεσιακών συμβουλίων; Εάν ναι, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Γιώργος Πάντζας

 

Τάσος Κουράκης

 

Αλέξης Μητρόπουλος

 

Τζένη Βαμβακά

 

Γιάννης Αμανατίδης

 

Μαρία Κανελλοπούλου

 

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Γιώργος Πάντζας: «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα στο Γραμματικό και στη Φυλή μέχρι να δικαιωθούμε»

 logosyriza

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 20/9/2013

Γιώργος Πάντζας: «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα στο Γραμματικό και στη Φυλή μέχρι να δικαιωθούμε»

Στο Γραμματικό και στη Φυλή βρέθηκε ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Πάντζας, με αφορμή την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην χώρα μας κλιμάκιο της επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να εξετάσει και να διαπιστώσει την τραγική κατάσταση στον υπάρχοντα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη Φυλή, αλλά και όλες τις παρανομίες των εμπλεκομένων που, χρόνια τώρα, μεθοδεύουν την κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό.

«Η επιλογή των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και των δορυφόρων τους, να δημιουργήσουν ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, δεν είναι σύννομη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και έχει βασιστεί σε μαϊμού επιστημονικές μελέτες. Μελέτες οι οποίες έχουν ακυρωθεί από το πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

Η επίσκεψη στη χώρα μας, του κλιμακίου της επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελεί θετική εξέλιξη. Η επιτυχία αυτή ανήκει δικαιωματικά στις τοπικές κοινωνίες και συγκεκριμένα στο διαρκή και επίμονο αγώνα κάποιων να αποτρέψουμε και να σταματήσουμε τα έργα αυτά.

Υπενθυμίζω ότι, εάν δεν είχε προηγηθεί η αναφορά διαμαρτυρίας που υπεγράφη από 2220 κατοίκους, εάν δεν είχαν γίνει όλες οι επιτυχείς παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον Ευρωβουλευτή μας Νίκο Χουντή, εάν δεν είχαν προηγηθεί μια σειρά από ενέργειες των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ όπως ερωτήσεις, ανακοινώσεις, ομιλίες μέσα και έξω από την Βουλή, επιστολές διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σήμερα δεν θα μιλάγαμε για την επίσκεψη αυτή.

Όσοι λοιπόν σήμερα, επιχειρούν να οικειοποιηθούν την εξέλιξη αυτή, ενόψει Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, υποκρίνονται, γιατί όλη η τοπική κοινωνία γνωρίζει ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι συντάχθηκαν και συνεισέφεραν τις υπηρεσίες τους, όλα αυτά τα χρόνια, στις πρακτικές και στα σχέδια των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Σχέδια τα οποία υπαγορεύτηκαν από τους μεγαλοκαρχαρίες του κεφαλαίου οι οποίοι σήμερα λιμνάζουν γύρω από την μπίζνα των σκουπιδιών. Οι πολιτικές που ασκήθηκαν εδώ και 45 χρόνια, είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί, στη Φυλή και τα Άνω Λιόσια, η μεγαλύτερη καρκινογόνα βόμβα για την δημόσια υγεία του λεκανοπεδίου. Σήμερα με τις ίδιες πολιτικές στην ίδια περιοχή σχεδιάζεται να δημιουργηθεί μία μόνιμη βιομηχανική ζώνη σκουπιδιών, η οποία θα διαχειρίζεται και θα επεξεργάζεται απορρίμματα και απόβλητα από όλη την Ελλάδα.

Ελπίζω οι τοπικές και περιφερειακές διοικητικές ‘’σειρήνες’’ να πνιγούν μέσα στην οφθαλμοφανή πραγματικότητα της περιοχής του Γραμματικού και της Φυλής, η οποία θέλει να είναι σε εξέλιξη μια πρωτοφανής περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική καταστροφή. Στέλνω μήνυμα σε όλες τις πλευρές ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούμε..», δήλωσε ο Βουλευτής Αττικής Γιώργος Πάντζας.

Πολιτικό Γραφείο

Γιώργου Πάντζα

Βουλευτή Αττικής ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Τηλ. 210 3708387

E-mail: gpantzas@parliament.gr

Blog: https://gpantzas.wordpress.com/

Ανακοίνωση για την επίθεση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Φυλής

logosyriza

Αθήνα, 4/9/2013

 

Ανακοίνωση για την επίθεση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Φυλής

 

Με αφορμή την επίθεση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Φυλής στα Άνω Λιόσια, ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Πάντζας δηλώνει τα εξής:

 

«Η χρυσή εφεδρεία της δεξιάς, επιδιώκει για άλλη μια φορά να τρομοκρατήσει την κοινωνία και να κάμψει τις αντιστάσεις του λαού απέναντι στην καταστροφική μνημονιακή λαίλαπα. Με αφορμή λοιπόν την επίθεση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στα Άνω Λιόσια, από “οπαδό” της χρυσής αυγής, στέλνω το μήνυμα ότι τέτοιου είδους πρακτικές δεν πτοούν την Δημοκρατία μας. Δημοκρατία η οποία στο παρελθόν έβαλε στο περιθώριο φασιστικές πρακτικές και πολιτικές που στόχο είχαν και έχουν να επιβάλλουν τον εκφοβισμό και το κλίμα τρόμου.

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την ανασυγκρότηση της χώρας και την απαλλαγή της από τα μνημόνια, θα πολεμήσει το φασισμό και οποιοδήποτε μόρφωμά του.»

 

 

Πολιτικό Γραφείο

Γιώργου Πάντζα

Βουλευτή Αττικής ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Τηλ. 210 3708387

E-mail: gpantzas@parliament.gr

Blog: https://gpantzas.wordpress.com/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ‘’ΛΥΣΗ’’ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΣΠΟΝΤΑ… ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

logosyriza

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 31/7/2013

 

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ‘’ΛΥΣΗ’’ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΣΠΟΝΤΑ… ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

Στη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ, με θέμα τη λήψη απόφασης για τα αντισταθμιστικά οφέλη για τη διαχείριση των απορριμμάτων υπέρ του Δήμου Φυλής, παραβρέθηκαν ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Πάντζας μαζί με τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο και μέλος της νομαρχιακής επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αττικής, Κώστα Βάβουλα, καθώς και πλήθος εργαζομένων του Δήμου Φυλής, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής στη Λεωφόρο Συγγρού, προκειμένου να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους.

 

Η έντονη παρουσία των εργαζομένων του Δήμου Φυλής προκάλεσε, εκτός από τον εκνευρισμό του Περιφερειάρχη κ. Σγουρού, την απόδοση 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι μέρος των αντισταθμιστικών για τη διαχείριση των απορριμμάτων που γίνεται στο Δήμο Φυλής.

 

Δόθηκε, λοιπόν, ανάσα στους ταλαιπωρημένους εργαζόμενους, που παρέμεναν απλήρωτοι επί σχεδόν 2 μήνες. Η λύση στο αδιέξοδο δόθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο που ανέστειλε την απόφασή του για το Δήμο Λαγκαδά και έτσι, μετά την πίεση που ασκήθηκε και στον Περιφερειάρχη κ. Σγουρό, ο ίδιος αναγκάστηκε να αποδώσει το συγκεκριμένο κονδύλι των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Κατά την διαμαρτυρία των εργαζομένων ο κ. Πάντζας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

«Τη λύση στο πρόβλημα των εργαζομένων του Δήμου Φυλής, οι οποίοι είναι απλήρωτοι εδώ και δύο μήνες εξαιτίας της μη καταβολής των αντισταθμιστικών για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο από τον κ. Σγουρό, έδωσε η αναστολή της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Δήμο Λαγκαδά, και όχι ο κ. Σγουρός. Ας αφήσουν λοιπόν τις πανηγυρικές ανακοινώσεις στον ΕΔΣΝΑ και ας κοιτάξουν να δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα, καταβάλλοντας εξ’ ολοκλήρου τα χρωστούμενα και τα συμφωνηθέντα αντισταθμιστικά για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τόσο ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων, όσο και οι πρακτικές που ακολουθούνται από τον κ. Σγουρό, είναι αντίθετες με την αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ για το μεγάλο αυτό ζήτημα και το έχουμε τονίσει επανειλημμένως και σε όλα τα επίπεδα μέσα και έξω από τη Βουλή…»

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ 10Η «ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ

logosyriza

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10/6/2013

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ 10Η  «ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ

 

Στη συγκέντρωση των κατοίκων του Κρυονερίου, που διαμαρτύρονται για την τοποθέτηση και λειτουργία κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση 30 μέτρων από σχολείο, συμμετείχε το Σάββατο 8/6 ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Γιώργος Πάντζας. Στη συγκέντρωση, που είχε ιδιαίτερη επιτυχία, συμμετείχαν όλοι οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων της περιοχής, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κρυονερίου, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Διονύσου, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, φορείς της περιοχής και πλήθος κατοίκων.

 

Όλοι οι παρευρισκόμενοι ζήτησαν την απομάκρυνση της κεραίας, θέμα για το οποίο ο Γιώργος Πάντζας είχε καταθέσει, από την προηγούμενη εβδομάδα, σχετική Αναφορά στη Βουλή. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ο Βουλευτής, ο Δήμαρχος, οι φορείς και οι δημότες συνομίλησαν με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο έχει εγκατασταθεί η κεραία και του εξέφρασαν το αίτημά τους για την απομάκρυνσή της, προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των παιδιών.

 

Επίσης, ο Γιώργος Πάντζας, μαζί με τη Βουλευτή Επικρατείας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Θεανώ Φωτίου, παρευρέθησαν την Κυριακή 9/6 στη 10η «Διανομή Τροφίμων Χωρίς Μεσάζοντες» που πραγματοποιήθηκε στο Ζεφύρι του Δήμου Φυλής. Η διανομή πραγματοποιήθηκε από την Κίνηση Αλληλεγγύης Κατοίκων και Εργαζομένων Φυλής, η οποία έκλεισε ένα χρόνο στήριξης του κινήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Χωρίς Μεσάζοντες.

 

Ο Γιώργος Πάντζας, στα πλαίσια της εκδήλωσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

«Αυτή η προσπάθεια και οι αγώνες ενός χρόνου, αποδεικνύουν ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Ο δρόμος της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας και όχι αυτός της ελεημοσύνης, που επέλεξαν για εμάς αυτοί που μας οδήγησαν στη φτώχεια και στην ανέχεια. Συνεχίζουμε τον αγώνα στηρίζοντας τους συμπολίτες μας. Κανένας μόνος του στην κρίση, όλοι μαζί για μια Ελλάδα χωρίς μνημόνια και εξαθλίωση.»

 

 

 

Πολιτικό Γραφείο

Γιώργου Πάντζα

Βουλευτή Αττικής ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ

Τηλ. 210 3708387

E-mail: gpantzas@parliament.gr

 

Ομιλια του Βουλευτη Αττικης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α – Ε.Κ.Μ. Γιωργου Παντζα στη συζητηση στη Βουλη της Επικαιρης Επερωτησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. με θεμα “Διαχειριση Απορριμματων”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΤΖΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

logosyriza

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 20/3/2013

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΤΖΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

«Μετά τις παρεμβάσεις του κ. Χατζηδάκη και του κ. Σγουρού στο έργο της Δικαιοσύνης, μετά την επιστράτευση των ΜΑΤ έξω από τα γραφεία του ΕΔΣΝΑ κατά την δημοπράτηση των έργων, μετά την αδιαφορία των υπευθύνων για τις ειδικές Εκθέσεις Ελέγχου των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, έρχεται ο κ. Σγουρός με απόφασή του, να φορτώσει στον ήδη επιβαρυμένο ΧΥΤΑ Φυλής και στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής τα σκουπίδια και της Πελοποννήσου.

Πρόκειται για προκλητική απόφαση που καταδικάζει περεταίρω την υγεία των πολιτών της Δυτικής Αττικής. Αντί να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, με μείωση του όγκου απορριμμάτων που θα πηγαίνουν για ταφή για όσο διάστημα λειτουργεί η εγκατάσταση, και παράλληλα να ενταχθεί η ευρύτερη περιοχή σε άμεσο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης, ο κ. Σγουρός προτίμησε να μεταθέσει το πρόβλημα από την Πελοπόννησο στην ήδη επιβαρυμένη Αττική, συγκεκριμένα στην περιοχή της Φυλής, που κοντεύει να μετατραπεί σε εργοστάσιο εξασθενούς χρωμίου από τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις..

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κάνει τα πάντα προκειμένου να υλοποιήσει αυτόν τον αναχρονιστικό Περιφερειακό Σχεδιασμό που συνοδεύεται από αυτό το καταστροφικό, για την τσέπη του δημότη αλλά και για το περιβάλλον το ίδιο, μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων. Όμως η κοινή λογική και το δημόσιο συμφέρον απαιτούν το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, σε βάθος κάποιων χρόνων, μειώνοντας τον όγκο των απορριμμάτων μέχρι να μηδενιστούν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ θα πολεμήσει, όπως το έχει κάνει μέχρι σήμερα, την όποια πολιτική και πρωτοβουλία που στρέφεται ενάντια στις τοπικές κοινωνίες και υπηρετεί τους καρχαρίες του κεφαλαίου.»

Πολιτικό Γραφείο

Γιώργου Πάντζα

Βουλευτή Αττικής ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ

Τηλ. 210 3708387

E-mail: gpantzas@parliament.gr