ΕΡΩΤΗΣΗ – Παράτυπη διαδικασία στο ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής σχετικά με την πλήρωση θέσης προσωρινού Διευθυντή στο 2ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων

logosyriza

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Παράτυπη διαδικασία στο ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής σχετικά με την πλήρωση θέσης προσωρινού Διευθυντή στο 2ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων

Το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής στις 22/10/2013, κατά τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης προσωρινού Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 12, §1 περίπτωση α΄, του Ν. 3848/2010, σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους Φ.361.23/7/110794, 112094/Δ1/20-9-2010 §1 και την Φ.353.1/92/119323/Δ1/24-9-2010 §Β, πρότεινε στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, με ψήφους 3 έναντι 2, την τοποθέτηση της υποψήφιας με τον κατώτερο βαθμό και με τα λιγότερα μετρήσιμα μόρια.

Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης σε προσωρινή θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας, ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφοι 7, 9, 10, 11 και 12 του Ν. 3848/2010. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι από τον αξιολογικό πίνακα, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 10 σύμφωνα με την οποία στην θέση αυτή τοποθετείται υποχρεωτικά εκπαιδευτικός με βαθμό Α΄ από τους οργανικά ανήκοντες στη Σχολική Μονάδα της προς πλήρωση θέσης με βάση τα κριτήρια επιλογής διευθυντών του άρθρου 12 παράγραφος 1.

Από τους υποψήφιους που κρίθηκαν για την πλήρωση της προσωρινής θέσης του Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων:

α) Ο πρώτος υποψήφιος με βαθμό Β΄ (του Ν. 4024/2011) και συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία 27 έτη, 10 μήνες και 5 ημέρες, συγκέντρωσε στην αριθμητική αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής συνολικά 12 μονάδες.

β) Η δεύτερη υποψήφια με βαθμό Δ΄ και συνολική υπηρεσία 12 έτη, 1 μήνα και 2 ημέρες συγκέντρωσε συνολικά 8,75 μονάδες.

Ωστόσο, τα 3 μέλη του ΠΥΣΔΕ αντί του πρώτου υποψηφίου ο οποίος υπερείχε σε βαθμό και μόρια, πρότειναν παράτυπα για την κρινόμενη θέση τη δεύτερη υποψήφια, με τον κατώτερο βαθμό και τα λιγότερα μόρια.

Όπως προκύπτει και από την έκθεση της εισηγήτριας του ΠΥΣΔΕ, η επιλογή στηρίχθηκε σε μια σειρά από εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή αποφασίστηκε η πλήρωση της θέσης να γίνει συνεκτιμώντας το σύνολο των στοιχείων του φακέλου και τη γενική συγκρότηση του υποψηφίου χωρίς να συνταχθεί πίνακας μετρήσιμων μορίων. Οι εγκύκλιοι όμως αυτές είχαν εκδοθεί για να καλύψουν τις ανάγκες πλήρωσης κενών θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων κατά το μεσοδιάστημα από το φθινόπωρο του 2010 μέχρι το καλοκαίρι του 2011, πριν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών με θητεία και μέχρι την ολοκλήρωσή της. Έκτοτε, ισχύει ο νόμος στο ακέραιο χωρίς να έχει ισχύ καμία προηγούμενη εγκύκλιος, όπως προκύπτει ξεκάθαρα από το με αριθμ. πρωτ. 85212/Δ1/24-7-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Επίσης, τα 3 μέλη του ΠΥΣΔΕ στην προσπάθειά τους να προσδώσουν νομιμοφάνεια στην πρότασή τους, επινόησαν με μια διασταλτική ερμηνεία «λάστιχο», ένα διπλάσιο συντελεστή βαρύτητας που ο νόμος δήθεν αποδίδει στην επιστημονική – παιδαγωγική κατάρτιση.

Επισημαίνουμε ότι τα κριτήρια επιλογής αποτιμώνται μέσω συγκεκριμένων δεικτών σε αξιολογικές μονάδες, η δε σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται από το συνολικό αριθμό των μονάδων αυτών, ο οποίος προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επί μέρους κριτήρια, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 19. Επιπλέον, στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου 19 ορίζεται ότι σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μονάδων προηγείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες κατά σειρά στα κριτήρια: α) επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία και γ) προσωπικότητα – γενική συγκρότηση.

Τονίζουμε επιπροσθέτως ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε κάθε διαδικασία κρίσης υπαλλήλου για επιλογή και τοποθέτηση σε θέση ευθύνης, προβάδισμα έχει πάντα ο ανώτερος σε βαθμό υπάλληλος. Η κατάργηση του βαθμολογίου των εκπαιδευτικών του Ν. 1566/1985 και η αντικατάστασή του με το βαθμολόγιο του Ν. 4024/2011, σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνει το προβάδισμα του ανώτερου σε βαθμό εκπαιδευτικού. Πόσο μάλλον όταν αυτός διαθέτει μεγαλύτερο αριθμό μορίων.

Από τα προαναφερθέντα, γίνεται φανερό ότι τα 3 μέλη του ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να επιτύχουν την επιλογή και τοποθέτηση της συγκεκριμένης υποψήφιας στη θέση της Διευθύντριας του 2ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων, προέβησαν σε μια σειρά από ενέργειες οι οποίες ελέγχονται για τη νομιμότητά τους. Εγείρει επίσης προβληματισμούς η αποδοχή των ενεργειών αυτών από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, με την επικύρωση της πρότασης του ΠΥΣΔΕ και την έκδοση της σχετικής απόφασης τοποθέτησης.

Επειδή τα υπηρεσιακά συμβούλια είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τους νόμους στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και,

με δεδομένο το γεγονός ότι οι πολιτικές επιλογές ενός υποψηφίου δεν μπορούν να αποτελούν στοιχείο επιλογής του ή απόρριψής του ούτε και η τυχόν «συγγενική» ή «φιλική» ιδιότητα αποτελεί μοριοδοτούμενο κριτήριο,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Τι προτίθεται να πράξει για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην επιλογή και τοποθέτηση του προσωρινού Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων;
  2. Θα ζητήσει από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παράγραφοι 10, 11 και 12 του Ν. 3848/2010 και κατ’ επέκταση την τήρηση της νομιμότητας από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Αττικής;
  3. Λαμβάνεται υπόψη ή όχι ο βαθμός των εκπαιδευτικών για την επιλογή τους σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης;
  4. Είναι σε ισχύ οι εγκύκλιοι Φ.361.23/7/110794, 112094/Δ1/20-9-2010 και Φ.353.1/92/119323/Δ1/24-9-2010; Εάν ναι, καταργείται το άρθρο 29 του Ν. 3848/2010 που αναφέρεται στις μεταβατικές διατάξεις;
  5. Έχουν περιέλθει σε γνώση του τέτοιου είδους φαινόμενα παράτυπης λειτουργίας υπηρεσιακών συμβουλίων; Εάν ναι, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Γιώργος Πάντζας

 

Τάσος Κουράκης

 

Αλέξης Μητρόπουλος

 

Τζένη Βαμβακά

 

Γιάννης Αμανατίδης

 

Μαρία Κανελλοπούλου

 

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

Advertisements